Algemene Voorwaarden Van Buuren Uitvaart

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende leveringen en diensten tussen Van Buuren Uitvaart en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend als en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden zoals in dit document vermeld.
 2. De overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en Van Buuren Uitvaart mondeling of schriftelijk tot stand gekomen overeenkomst tot dienstverlening.
 3. Dienst(en): alle werkzaamheden en producten die door Van Buuren Uitvaart worden aangeboden, zoals het aannemen, regelen en uitvoeren van uitvaarten.
 4. Extra diensten: extra diensten, waarover afspraken op maat gemaakt worden tussen de opdrachtgever en Van Buuren Uitvaart. Deze diensten worden in rekening gebracht tegen het geldende tarief.
 5. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Van Buuren Uitvaart schriftelijk of mondeling de opdracht geeft tot enige dienstverlening.

  Artikel 1 Geheimhouding
  Van Buuren Uitvaart verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding blijft ook na beëindiging van de opdracht van kracht.

  Artikel 2 Prijzen en betalingen
  De vermelde prijzen zijn in euro’s. Het betreft de prijs exclusief btw. De prijzen zijn exclusief materiaalkosten en reiskosten voor de diensten van collega’s. zie samenwerkingsovereenkomst.
  Betaling van de factuur gebeurt enkel door het overmaken naar bankrekening @@@ ten name van Van Buuren Uitvaart te Rijswijk, onder vermelding van het factuurnummer. Contante betalingen zijn niet mogelijk.
  Indien de opdracht niet rechtstreeks door een particuliere opdrachtgever maar via een uitvaartondernemer is verstrekt, kan het zijn dat de uitvaartondernemer de betaling afwikkelt. De vergoeding aan Van Buuren Uitvaart maakt dan onderdeel uit van de rekening van de uitvaartondernemer.
  Betaling dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  Als de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaalt, dan is deze van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van betaling van het volledige bedrag.
  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van, Van Buuren Uitvaart op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

  Artikel 3 Annulering
  Als de opdrachtgever de overeengekomen dienst(en) tussentijds annuleert, heeft Van Buuren Uitvaart het recht om de al gewerkte uren in rekening te brengen tegen het geldende uurtarief.

  Artikel 4 Overmacht
  Van Buuren Uitvaart verplicht zich de overeengekomen afspraken na te komen, tenzij er sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake als er dringende omstandigheden zijn waardoor Van Buuren Uitvaart haar verplichtingen niet na kan komen, zoals onder andere brand, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, en het ontbreken van vergunningen. Tevens wordt onder overmacht verstaan ziekte van Van Buuren Uitvaart of ernstige persoonlijke calamiteiten. In geval van overmacht zal Van Buuren Uitvaart zo snel mogelijk de opdrachtgever op de hoogte (laten) stellen. Bij ziekte of calamiteiten zal Van Buuren Uitvaart haar uiterste best doen om in overleg met de opdrachtgever voor vervanging te zorgen.

  Artikel 5 Slotbepalingen
  Op elke overeenkomst tussen Van Buuren Uitvaart en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. 1 januari 2020